ວິຊາສອບເສັງປະຈຸບັນ

ກະລຸນາກົດເພື່ອເລືອກວິຊາສອບເສັງ


ວິສະວະກຳເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການສື່ສານ CT


ວິສະວະກຳເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ IT


ວີດີໂອ ສາທິດການສອບເສັງ

ວິທີເຂົ້າໃຊ້ງານລະບົບສອບເສັງອອນລາຍ


ວີດີໂອນີ້ສ້າງຂື້ນໂດຍມີຈຸປະສົງເພື່ອສາທິດລະບົບການສອບເສັງຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍນຳໃຊ້ຄອມພີວເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສອບເສັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຈ້ຍ ແລະ ກຳມະການສອບເສັງ.

ວິທີເຂົ້າກວດເບິ່ງຄະແນນ


ວີດີໂອນີ້ສ້າງຂື້ນໂດຍມີຈຸປະສົງເພື່ອສາທິດລະບົບການສອບເສັງຂອງສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຊີການສື່ ສານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ໂດຍນຳໃຊ້ຄອມພີວເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການສອບເສັງເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ເຈ້ຍ ແລະ ກຳມະການສອບເສັງ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາກຽວກັບວຽກງານດ່ານການນຮຽນ-ການສອນ, ນັກສຶກສາສາມາດຕິດຕໍ່ພວກເຮົາໄດ້ຕາມໂມງລາສະການ.
ພວກເຮົາພ້ອມໃຫ້ຄຳປຶກສາ.


ສະຖານທີ່:


ສະຖາບັນຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ,

ບ້ານ ວັດນາກ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ,

ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ໂທ & ແຟ໋ກ:


ໂທ: (+856-21) 312428

ອີເມວ: iict@mpt.gov.la

ເວັບໄຊທ໌: www.iict.gov.la
Top